Masz pytanie?

AKTUALNOŚCI

Częstochowa dnia 24.02.2021r.

Zarząd Spółki Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662217 (zwana dalej: Spółką), na podstawie art. 402 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej również „ZWZ” na dzień 25.03.2021 roku na godzinę 12:00 w Częstochowie jako siedzibie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: ul. Główna 188, 42 – 280 Częstochowa.
 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Zysku Spółki/ustalenia sposobu pokrycia Strat Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Piotrowi Ślęzak z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Beacie Sobczyk z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Sowa z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcelowi Chabayta z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Myśliwiec z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Szczepańczykowi z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Juszczyk z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Rydzykowi z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
17. Przedstawienie umowy o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy;
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665);
19. Wolne wnioski;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Częstochowa, dnia 22.12.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej: Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie, to jest ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, w sali nr 1. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

 

Częstochowa, dnia 25.11.2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej: Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie, to jest ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400, w sali nr 1. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.
 

Częstochowa, dnia 02.11.2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej: Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie, to jest ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, w sali nr 1. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.


Częstochowa, dnia 13.10.2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej: Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie, to jest ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, w sali nr 1. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.
 

Częstochowa, dnia 29.09.2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej: Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie, to jest ul. Główna 188, 42 – 280 Częstochowa w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00,
w sali nr 1. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

 

Zarząd Spółki Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662217 (zwana dalej: Spółką), na podstawie art. 402 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej również „NWZ” na dzień 28.09.2020 roku na godzinę 12:00 w Częstochowie jako siedzibie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: ul. Główna 188, 42 – 280 Częstochowa.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Zysku Spółki/ustalenia sposobu pokrycia Strat Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Ślęzakowi z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcelowi Chabayta z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Myśliwiec z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Szczepańczykowi z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Myśliwiec z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anice Myśliwiec z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Piaseckiemu z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
16. Wolne wnioski;
Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki Gren Fox S.A. z siedzibą w Częstochowie z Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki Gren Fox S.A. z siedzibą w Częstochowie z Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
17. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

unia