Masz pytanie?

AKTUALNOŚCI

Częstochowa, dnia 22.05.2022r.


Zarząd Spółki Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662217 (zwana dalej: Spółką), na podstawie art. 402 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej również: „ZWZ”) na dzień 28.06.2022 roku na godzinę 12:00 w Częstochowie jako siedzibie Spółki. ZWZ odbędzie się pod adresem: ul. Główna 188, 42 – 280 Częstochowa.


Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2.    Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.    Przyjęcie porządku obrad;

5.    Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku;

7.    Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 roku;

8.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Zysku Spółki/ustalenia sposobu pokrycia Strat Spółki;

9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Beacie Sobczyk z wykonywania obowiązków w 2021 roku;

10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Sebastianowi Myśliwiec z wykonywania obowiązków w 2021 roku;

11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Myśliwiec z wykonywania obowiązków w 2021 roku;

12.    Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Juszczyk z wykonywania obowiązków w 2021 roku;

13.    Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Rydzykowi z wykonywania obowiązków w 2021 roku;

14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki w zakresie §1 umowy spółki (zmiana firmy Spółki).

15.    Wolne wnioski;

16.    Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 

---------------------

Częstochowa, dnia 12.05.2022r.

Zarząd Spółki Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662217, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 08.06.2022 roku na godzinę 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Częstochowie w siedzibie Spółki, ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

    2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej;

    3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

    4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

    5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad;

    6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego;

    7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

    8. Sprawy różne;

    9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 402 § 2 KSH, poniżej przedstawiony jest projekt zmienionego brzmienia Części III § 7 Statutu Spółki:

Część III Kapitał zakładowy

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000 (słownie: tysiąc) akcji o wartości nominalnej po 100,00 (słownie: sto) złotych każda, w tym: 800 (słownie: osiemset) akcji oznaczonych jako seria A o numerach 001-800 o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) złotych oraz 200 (słownie: dwieście) akcji oznaczonych jako seria B o numerach 001-200 o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.

3. Akcje oznaczone jako seria B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym uiszczonym przed emisją akcji.


---------------------

Częstochowa, dnia 24.03.2022r.

Zarząd Spółki Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662217, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27.04.2022 roku na godzinę 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: ul. Dąbrowskiego 9 lok.1 42-202 Częstochowa.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej;

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad;

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego;

Podjęcie uchwały w sprawie kosztów przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Sprawy różne;

Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 402 § 2 KSH, poniżej przedstawiony jest projekt zmienionego brzmienia Części III § 7 Statutu Spółki:

Część III Kapitał zakładowy

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000 (słownie: tysiąc) akcji o wartości nominalnej po 100,00 (słownie: sto) złotych każda, w tym: 800 (słownie: osiemset) akcji oznaczonych jako seria A o numerach 001-800 o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) złotych oraz 200 (słownie: dwieście) akcji oznaczonych jako seria B o numerach 001-200 o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.

3. Akcje oznaczone jako seria B zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym uiszczonym przed emisją akcji.

 

 


---------------------

Częstochowa, dnia 04.03.2022 roku  

Zarząd Spółki Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662217 (zwana dalej: Spółką), na podstawie z art. 402 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej również „NWZ” na dzień 04.04.2022 roku na godzinę 12:30 w Częstochowie, pod adresem: ul. Dąbrowskiego 9 lok.1 42-202 Częstochowa.

Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany firmy Spółki Gren Fox S.A.

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Gren Fox S.A. z dnia 4 kwietnia 2022 roku nr __/2022

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki


 

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gren Fox S.A. z siedzibą w Częstochowie, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany firmy Spółki wskazanej w § 1 punkt 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

"Firma spółki brzmi Dospel Spółka Akcyjna"


 

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Gren Fox S.A. z siedzibą w Częstochowie, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany firmy Spółki wskazanej w § 1 punkt 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

"Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Dospel S.A."


 

§ 3.

Pozostałe zapisy Statutu Spółki nie ulegają zmianie.


 

§ 4.

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.


 

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym.

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ___.____.

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: ____%.

Łączna liczba ważnych głosów: ____._____.

Liczba głosów: „za” ____.____ „przeciw” ____._____ „wstrzymujących się” ___.___.

Zgłoszone sprzeciwy: ____

 


---------------------

Częstochowa, dnia 11.02.2022 r.

Zarząd Spółki Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662217 (zwana dalej: Spółką), na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej również „NWZ” na dzień 17.03.2022 roku na godzinę 12:00 w Częstochowie jako siedzibie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: ul. Główna 188, 42 – 280 Częstochowa.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w osobie Reginy Pawłowskiej do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania spółki, gdy drugą stroną umowy jest Członek Zarządu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.


---------------------

Częstochowa, dnia 24.02.2021r.

Zarząd Spółki Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662217 (zwana dalej: Spółką), na podstawie art. 402 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej również „ZWZ” na dzień 25.03.2021 roku na godzinę 12:00 w Częstochowie jako siedzibie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: ul. Główna 188, 42 – 280 Częstochowa.
 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Zysku Spółki/ustalenia sposobu pokrycia Strat Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Piotrowi Ślęzak z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Beacie Sobczyk z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szymonowi Sowa z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcelowi Chabayta z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Myśliwiec z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Szczepańczykowi z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Juszczyk z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Rydzykowi z wykonywania obowiązków w 2020 roku;
17. Przedstawienie umowy o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy;
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665);
19. Wolne wnioski;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


---------------------

Częstochowa, dnia 22.12.2020 r.

Zarząd Spółki pod firmą Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej: Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie, to jest ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, w sali nr 1. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.


---------------------

Częstochowa, dnia 25.11.2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej: Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie, to jest ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400, w sali nr 1. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.
 


---------------------

Częstochowa, dnia 02.11.2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej: Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie, to jest ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, w sali nr 1. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.


---------------------
Częstochowa, dnia 13.10.2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej: Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie, to jest ul. Główna 188, 42-280 Częstochowa, w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00, w sali nr 1. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.
 


---------------------

Częstochowa, dnia 29.09.2020 roku

Zarząd Spółki pod firmą Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie (dalej: Spółka), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie, to jest ul. Główna 188, 42 – 280 Częstochowa w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00,
w sali nr 1. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

 

Zarząd Spółki Gren Fox Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000662217 (zwana dalej: Spółką), na podstawie art. 402 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwane dalej również „NWZ” na dzień 28.09.2020 roku na godzinę 12:00 w Częstochowie jako siedzibie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: ul. Główna 188, 42 – 280 Częstochowa.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Zysku Spółki/ustalenia sposobu pokrycia Strat Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Ślęzakowi z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcelowi Chabayta z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Myśliwiec z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Szczepańczykowi z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Myśliwiec z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Anice Myśliwiec z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ireneuszowi Piaseckiemu z wykonywania obowiązków w 2019 roku;
16. Wolne wnioski;
Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki Gren Fox S.A. z siedzibą w Częstochowie z Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki Gren Fox S.A. z siedzibą w Częstochowie z Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
17. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

unia